Sližik Miroslav
Dynamika zmien v úrovni všeobecnej pohybovej výkonnosti karatistov mladšieho školského veku

Kľúčové slová: tréning karate, etapa začiatočnej športovej prípravy, mladší školský vek, všeobecná pohybová výkonnosť, motorický vývin

Abstrakt
Autor sa vo svojom príspevku zameral na problematiku sledovania a analýzy zmien v úrovni všeobecnej pohybovej výkonnosti karatistov mladšieho školského veku v etape začiatočnej športovej prípravy. Obsahom príspevku je vyhodnotenie sledovania zmien úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti mladých karatistov počas ročného tréningového cyklu začiatočnej športovej prípravy. Hlavným cieľom čiastkových zistení tohto príspevku je prispieť ku kvalitnejšiemu a hlbšiemu poznaniu štruktúry a dynamiky zmien v úrovni rozvoja všeobecnej pohybovej výkonnosti detí mladšieho školského veku vplyvom prvkov tréningu karate.

Problematika:
Telesný a motorický vývin detí v mladšom školskom veku
Obdobie detí vo veku od 6 do 10-12 rokov nazývame mladším školským vekom alebo i tzv. predpubertou. Dolnou hranicou tohto vývinového obdobia je vstup dieťaťa do školy, hornou hranicou sa stáva obdobie prvých známok pohlavného dospievania spolu so sprievodnými psychickými prejavmi. Je to pomerne kľudné vývinové obdobie, bez veľkých a najmä prudkých zmien. Viacerí autori uvádzajú dva biologické a psychologické stupne tohoto vývinového obdobia. Obdobie medzi 6. a 8. rokom nazývajú tzv. prechodným a je charakterizované prechodom dieťaťa z rodinnej alebo predškolskej výchovy do výchovy školskej. Obdobie medzi 8. a 12. rokom je charakterizované nástupom puberty a tvorí základ mladšieho školského veku. Jančoková (1992) uvádza, že z morfologického hľadiska je prvé obdobie vývoja charakterizované nápadným zoštíhlením chlapcov i dievčat, najmä vplyvom rastu dolných končatín do dĺžky. V druhom období vývoja detí mladšieho školského veku dochádza k sexuálnemu (pohlavnému) dozrievaniu a tvarovému rozlíšeniu. U chlapcov sa rozširuje kostra ramien a lebky, dievčatá majú širšiu panvu a zvyšuje sa im percento podkožného tuku, ktorý spôsobuje zaoblenosť tvarov. Z pohľadu vývoja motoriky je to veľmi dôležité obdobie, ktoré má rozhodujúci vplyv na správne zakrivenie chrbtice, na úroveň držania tela v ďalšom vývoji a zároveň je rozhodujúce pre budúcu telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť dieťaťa. Pre deti mladšieho školského veku je typická nadmerná pohybová aktivita, všeobecný záujem o pohyb a radosť z neho. Deti ovládajú niektoré jednoduché, prirodzené telovýchovné činnosti (chôdzu, beh, skoky, hádzanie, lezenie a iné), majú predpoklady k nadväzovaniu vzájomných vzťahov, vedia sa hrať v žiackom kolektíve, vykonávať zadané úlohy. Prebytok pohybu ustupuje účelnosti a úspornosti pohybov. Pohyby sú vyrovnané a harmonické, fázová štruktúra je dobre vyznačená, tiež dynamika, rytmus a pružnosť pohybu.

Z anatomického a fyziologického hľadiska môžeme obdobie mladšieho školského veku charakterizovať stálym rastom a vývinom organizmu. Rast vyjadruje zväčšovanie telesných rozmerov. Ide teda o súbor kvantitatívnych zmien, ktoré môžeme vyjadriť metricky (v cm, kg a pod.). Chromík et al (1993)., Moravec et al.(1996). uvádzajú, že deti v tomto veku priemerne narastú za rok 5 až 6 cm. Ročné prírastky hmotnosti sa pohybujú v rozsahu 2,5 až 3 kg. Chromík et al. (1993) tiež uvádza, že objem srdca i prierez ciev detí mladšieho školského veku sú relatívne väčšie ako u dospelého, čo kladne vplýva na krvný obeh - okysličovanie a výživu tkanív. Pulzová frekvencia je pri zaťažení 90 pulzov a dychová frekvencia sa pohybuje od 22 do 23 vdychov za minútu. Vplyvom nedostatočne vyvinutého svalstva je dýchanie málo hlboké, preto zvýšenú spotrebu kyslíka organizmus kryje zvýšením frekvencie dýchania. K rýchlemu zadýchaniu dopomáha sťažené dýchanie nosom. Z pohľadu zmien v opornej a pohybovej sústave zohráva z hľadiska motoriky dôležitú úlohu vývoj osifikácie kostry a rozvoj kostrového svalstva. Vývoj osifíkácie je charakteristický tým, že do 10 rokov nedochádza k splynutiu epifýz a diafýz rastových teliesok v dlhých kostiach, čo spôsobuje veľkú ohybnosť kostry dieťaťa. Osifíkácia kostry je podstatne zložitejšia. Od 7 do 14 rokov sa osifikujú telá jednotlivých stavcov z osifíkačných jadier, krížové stavce však nie sú do puberty zrastené. Dvojesovité zakrivenie chrbtice, t.j. krčnej a bedrovej časti dopredu - lordóza, hrudnej a krížovej časti dozadu -kyfóza sa ustaľuje približne v 7. - 8. roku. Správne zakrivenie chrbtice závisí od správneho rozvoja krčného, chrbtového a bedrového svalstva. Zápästné kostičky sa osifíkujú veľmi pomaly, z tohoto dôvodu nemajú byť ruky detí mladšieho školského veku veľmi namáhané. Pri vývoji svalstva je rozhodujúcim činiteľom pohybová činnosť. Podľa Chromíka et al. (1993) sa intenzívnejšie rozvíja svalstvo horných končatín, pričom chlapci dosahujú vyššie hodnoty sily jednotlivých svalových skupín. Svalstvo v tomto období obsahuje menej hemoglobínu, bielkovín, tukov a anorganických látok a viac vody, pričom sa to odráža v menšej výkonnosti svalstva detí. Vzhľadom na predchádzajúce obdobie však značne narastá svalová hmota, zvyšuje sa sila svalstva a pevnosť kĺbových väzov. Skôr sa vyvíjajú veľké svaly, preto pri jemných pohyboch pracujú ešte nehospodárne a rýchlo sa unavia. Vyplýva to z nezrelosti nervovej sústavy. Mozog detí mladšieho školského veku sa hmotnosťou a aj jeho stavbou značne priblížil mozgu dospelého človeka a v podstate sa už nemení. Je dokázané, že mozog dieťaťa v predškolskom veku je viac ako dvojnásobne aktívnejší než je mozog dospelého človeka. Dochádza k dozrievaniu mozgových vlákien, k zmenám v chemickom zložení a k zdokonaľovaniu mozgových funkcií. Pohybová a pracovná činnosť sa v dôsledku zdokonaľovania mozgových funkcií stáva cieľavedomejšou, čo sa prejavuje aj v záujme detí a v ich túžbe po športovej činnosti. Od spontánneho hrania sa nadobúdajú väčšiu váhu hry a činnosti s pravidlami a tiež vzájomné súťaženie. Nakoľko pochody v mozgových centrách sú do 10-tich rokov nestabilné, je schopnosť trvalej pozornosti a sústredenia záujmov u detí pomerne nízka (približne 20 min., niektorí autori však uvádzajú aj nižšie hodnoty). Preto je potrebné motivovať deti najmä pestrosťou činností, kladením primeraných, ale vždy náročnejších cieľov a úloh, ako boli predchádzajúce, zmenou organizácie úloh a pod. Monotónna a stereotypná činnosť dieťa ubíja, neguje jeho prirodzenú črtu - hravosť, citovú vyrovnanosť i motorickú pohyblivosť (Chromíka et al., 1993) Deti majú rady súťaže primerané ich vyspelosti. V dôsledku rozvoja druhej signálnej sústavy sa pohybová, ale i pracovná činnosť stáva cieľavedomejšou. Svoju činnosť zameriavajú na dosiahnutie určitého cieľa, na zlepšenie výkonu. Deti v tomto období obľubujú prirodzené činnosti, najmä keď môžu behať, skákať a základom ich konania je hra. S ohľadom na vek sú deti telesne i psychicky dostatočne pripravené na osvojovanie si pohybových, teoretických a praktických zručností najrôznejšieho druhu.

Tréning karate
Tréning karate je zameraný na všeobecný i špecifický pohybový rozvoj kondičných a koordinačných schopností. Svojimi formami a metódami sa zameriava na optimálny všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho myslenia a psychiky (Mannini, 1998; Aschieri, 1992). Toto bojové umenie deťom ponúka pomerne veľký súbor podnetných, zaujímavých a netradičných pohybových činností, ktoré v nich dokážu spontánne vyvolať pozornosť a záujem o pohyb. Na základe našich doterajších praktických skúseností z niekoľkoročnej trénerskej praxe a bohatých teoretických vedomostí sa domnievame, že práve prvky karate a jeho princípy dokážu efektívnym spôsobom prispieť nie len ku komplexnému telesnému rozvoju, ale i k adaptácií sa detí na nové prostredie akým sa pre ne stáva škola. Karate je povestné svojimi nárokmi na presnosť, čestnosť, spravodlivosť, úctu, disciplínu, sebaovládanie i prirodzený rešpekt k autoritám. Tréning karate je zameraný na všeobecný i špecifický pohybový rozvoj kondičných a koordinačných schopností. Etapa začiatočnej športovej prípravy mladých karatistov podľa viacerých odborníkov vytvára plnohodnotné prostredie pre komplexný motorický vývin a môžeme ju vnímať ako plnohodnotnú súčasť motorického učenia v tomto vývinovom období v porovnaní s ostatnými športovými odvetviami alebo inými pohybovými aktivitami (Mannini, 1998; Aschieri, 1992; Longa, 2003).

Základná športová príprava v karate
Cieľom prvej etapy základnej športovej prípravy v karate je rozvoj všeobecných pohybových schopností a osvojenie si základných špecializovaných zručností. Jej obsahom sú vybrané bojové hry, špeciálne strečingové cvičenia, ale najmä nácvik a výučba základných techník karate (Longa, 2003; Michalov - Fojtík, 1996.). Do prvej etapy základného tréningu karate zaraďujeme tieto základné techniky a technické subštruktúry karate:
    · cuki-waza - technika úderov
    · geri-waza - technika kopov
    · uke-waza - technika krytov (blokov)
    · dači-waza - technika postojov
    · tai-sabaki a aši-sabaki - (pohyb tela a nôh) premiestňovanie sa v postojoch.
    · yakusoku-kumite - nácvik techník, postojov a premiestňovania sa vo dvojiciach

Deti sa v tejto fáze športovej prípravy oboznamujú s technikou karate, ktorú si postupne osvojujú formou vizuálno-motorického učenia (názorný príklad) a formou opakovania pohybov. Metodika nácviku jednotlivých techník karate v sebe zahŕňa jednotlivé požiadavky, princípy a zásady efektivity a primeranosti zmyslovo-pohybovej (psychomotorickej) edukácie detí v mladšom školskom veku (Mannini, 1998). Odporúčame preto z hľadiska správneho obsahovo - metodického postupu, zaraďovať do tejto etapy prípravy tie najjednoduchšie techniky a pohyby, ktoré sú schopné deti v tomto veku vykonávať. Zaraďujeme ich v tomto logickom poradí:
    » od jednoduchých techník k náročnejším (v logickej náväznosti)
    » najprv prevádzame cvičenia na mieste až potom v pohybe
    » ako prvé začneme vyučovať postoje, potom techniky rúk (údery, bloky), potom techniky kopov, potom nasleduje nácvik premiestňovania sa v postojoch spolu s vykonávaním naučených techník a ako posledné zaraďujeme takzvané yakusoku-kumite - nácvik techník vo dvojiciach.
    » do obsahu technickej časti prípravy pravidelne zaraďujeme posilňovacie cvičenia, alebo strečing

Avšak ako sme už v úvode spomenuli nejedná sa iba o nácvik technických základov karate, ale ide i o komplexný rozvoj všeobecných pohybových schopností formou realizácie rozličných bojových (úpolvých) hier, posilňovacích a strečingových cvičení vyplývajúcich z historickej a obsahovej podstaty karate. Cieľom všeobecnej telesnej prípravy je zámerné zvyšovanie všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti detí. Úlohou je zdokonaľovanie všeobecného pohybového základu a rozširovanie počtu a kvality osvojených pohybových zručností. Z pohľadu rozvoja všeobecných pohybových schopností sa začiatočná športová príprava karate zameriava na jej jednotlivé oblasti:

1. Rozvoj silových schopností - predstavuje predpoklady k schopnosti človeka prekonávať vonkajší odpor pri pohybe pomocou svalovej kontrakcie. Sila je dôležitá schopnosť, bez ktorej by nebol možný akýkoľvek pohyb. V tréningovom procese rozdeľujeme silu na :
        1. Statickú (izometrickú)
        2. Dynamickú (izotonickú): a) výbušná b) vytrvalostná
Statická sila je základom pre ostatné druhy síl. Ide o izometrickú kontrakciu - nedochádza k predĺženiu svalu, len k zmene napätia. Výbušná sila je schopnosť prekonávať odpor veľkou rýchlosťou a je základnou formou prejavu karate.

Prostriedky rozvoja silových schopností:
    · činky a závažia (pre deti nie sú vhodným prostriedkom!)
    · odhody ťažkých náčiní - odhod plnej lopty atď.
    · skoky - rôzne formy skokov, drepov atd'.
    · sed-ľah po dobu 2 minút + skiping po dobu 2 minút.
    · beh, šplh, skoky, zhyby, kľuky a pod.
    · kruhový tréning
    · výdrže v nízkych postojoch (napr. šikodači,...)
    · cvičenia vo dvojiciach (preťahy, pretlaky, odporové cvičenia,...)
    · údery do prekážky (udieranie do vriec, láp, žineniek a pod.)
    · odrazy a presuny v špecifických postojoch karate

2. Rozvoj rýchlostných schopností - sú to také schopnosti, ktoré umožňujú človeku vykonávať isté pohybové činnosti alebo riešiť pohybovú úlohu v čo najkratšom čase, približne do - 20 sekúnd.

Prostriedky rozvoja rýchlostných schopností:
    · šprinty 30-40 metrov, štarty a pod.
    · skoky do diaľky, člnkový beh, odrazy a pod.
    · cvičenia na signál (zvukové, vizuálne ale i dotykové podnety)
    · výpady z kratších postojov do dlhších
    · frekvenčné cvičenia (napr.: udieranie na čas - max. počet úderov na 15 s., a pod.)
    · cvičenia na rozvoj rýchlosti reakcie
    · hry, štafetové súťaže (na krátku vzdialenosť)

Pri rozvoji rýchlosti však musíme dodržiavať nasledovné zásady:
    - rešpektovať prestávky na dostatočne dlhý odpočinok a regeneráciu
    - správne vykonávanie techník
    - strečing
    - pri znížení rýchlosti technik cvičenie ukončiť
    - zaraďovať cvičenia na rýchlosť reakcie

3. Rozvoj vytrvalostné schopností - sú také predpoklady vykonávať určitú pohybovú činnosť relatívne dlhý čas bez zníženia kvality a intenzity pohybu. Rozvíjame nasledovné druhy vytrvalosti:
    1.) Všeobecná (aeróbna) - prostriedky rozvoja: behy, hry, kruhový tréning, plávanie dlhších úsekov. (zaraďujeme ich v začiatočnom a prechodnom období).
    2.) Strednodobá - od 45 sek. do 4 min. - prostriedky rozvoja: cvičné zápasy, intervalový beh, opakovanie techník na mieste alebo v pohybe pri stredne vysokej intenzite a pod.
    3.) Krátkodobá (rýchlostná) - intenzita pohybovej činnosti do 45 sek. - prostriedky rozvoja : beh, športové hry a súťaže, modelované zápasy s časovým ohraničením a pod.

4. Rozvoj koordinačných schopností - sú to psycho-motorické predpoklady k schopnosti vykonávať pohyby koordinovane v čase, priestore a so zreteľom na svalové úsilie v súlade s riešenou úlohou a podmienkami vzájomného pôsobenia človeka a prostredia. Rozvíjame tieto koordinačné schopnosti:
    l.) Všeobecná - schopnosť pružne sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam, rýchlo si osvojiť presnosť pohybov.
Prostriedky rozvoja:
      a) analytické cvičenia
        - cvičenia koordinácie pohybov (spájanie samostatných techník do celkov - kombinácií)
        - akrobatické cvičenia (nácvik a vykonávanie pohybov v náročných postojoch s nízkym ťažiskom, rýchle zmeny smeru - udržiavanie stability a pod.)
        - cvičenia na náradím, s náčiním - (tréning na mäkkej podložke "tatamy, žinenka", cvičenia s loptičkami a pod.)
        - cvičenia na trampolíne (na kladine - obrátenej lavičke a pd.)
      b) komplexné cvičenia
        - tvorivé riešenie pohybových úloh
        - športové hry
        - drobné pohybové hry
    2.) Špeciálna - kombinácia: a) analytické cvičenia b) komplexné cvičenia vo vzťahu k technike karate.

5. Rozvoj flexibility - flexibilita (pohyblivosť) je predpokladom k schopnosti vykonávať pohyby s veľkou amplitúdou, ktoré závisia od elastickosti a schopnosti ich naťahovania. Zložkami pohyblivosti sú pružnosť a ohybnosť. Pohyblivosť poznáme: 1.) Statickú a 2.) Dynamickú
Statická pohyblivosť je určená krajnými polohami, v ktorých je možné určitú dobu zotrvať.
Spôsoby rozvoja:
    - aktívne - napr. výdrž v prednožení,
    - polopasívne - pomocou váhy vlastného tela (napr. "špagát"),
    - pasívne - pomocou partnera.
Pri dynamickej pohyblivosti krajnú polohu dosiahneme aktívnym švihovým pohybom.
Prostriedky rozvoja:
    a) rôzne formy skokov, poskokov v špecifických formách a postojoch
    b) základné gymnastické cvičenia
    c) akrobacia
    d) cvičenia s partnerom na rozvoj pohyblivosti
    e) cvičenia s náčiním

Metodika:
Cieľ a hypotézy výskumu

Cieľom nášho výskumu bolo sledovať a analyzovať vplyv začiatočnej športovej prípravy v karate na dynamiku rozvoja všeobecných pohybových schopností detí mladšieho školského veku. Pomocou aplikácie testovej batérie Eurofit sme sa pokúsili sledovať a následne vyhodnotiť priebeh rozvoja vybraných pohybových schopností u detí tejto vekovej skupiny.

H1 - v prvej hypotéze sme predpokladali, že po absolvovaní ročného tréningového cyklu dôjde ku globálnemu štatisticky významnému (na 5% hladine významnosti) nárastu vo všetkých sledovaných položkách testovej batérie Eurofit.

H2 - v druhej hypotéze sme vyslovili predpoklad, že v oboch sledovaných skupinách zaznamenáme na základe vplyvu začiatočnej športovej prípravy karate najväčší nárast v položkách: test rovnováhy, výdrž v zhybe, predklon v sede a skok do diaľky z miesta.

Charakteristika výskumnej vzorky a etáp výskumu
Výskumnú vzorku tvorili dva experimentálne súbory detí mladšieho školského veku. Experimentálny súbor-1 (Ex1) bol zložený z 37 detí vo veku od 6 do 11 rokov z čoho bolo 5 dievčat a 32 chlapcov zo Zvolenského okresu (SR). Experimentálny súbor-2 (Ex2) tvorilo 13 detí vo veku od 8-11 rokov z čoho boli 2 dievčatá a 11 chlapcov z Česko-Budejovického (ČR) okresu. Obe experimentálne skupiny tvorili náhodne vybratí jedinci nakoľko bola vytvorená s detí, ktoré sa dobrovoľne prihlásili na tréningy karate.

Tréningy v trvaní 1,5 hodiny na jednu tréningovú jednotku boli v oboch experimentálnych skupinách realizované 2x do týždňa v čase mimo vyučovania, pod vedením kvalifikovaných trénerov. Získavanie a vyhodnocovanie výskumného materiálu pomocou batérie testov Eurofit a štatistických metód, sme realizovali v spolupráci s kvalifikovanými pedagógmi, trénermi a profesionálnym odborníkom na štatistiku.

Vstupné merania sme uskutočnili na začiatku školského roka (čo bol súčasne i začiatok ročného tréningového cyklu) v prvej polovici mesiaca október. Výstupné merania sme opätovne zrealizovali na konci školského roka v mesiaci jún. Metódu zámerného pozorovania sme realizovali v oboch sledovaných skupinách priebežne počas celého roka.

Metóda hodnotenia úrovne rozvoja pohybových schopností - Eurofit
Na posúdenie úrovne rozvoja pohybových schopností sme v našom výskume použili testovú batériu Eurofit pre školskú populáciu (Moravec et al., 1996). Táto batéria pozostáva z nasledujúcich testový položiek:
    1. Test rovnováhy "plameniak"
Faktor: Statická rovnováha.
Popis testu: Balansovanie v stoji na jednej nohe na malej kladine určených rozmerov
    2. Tanierový tapping
Faktor: Frekvenčná rýchlosť ruky.
Popis testu: Rýchle striedavé dotýkanie dvoch kruhov (terčov) dominantnou rukou
    3. Predklon s dosahovaním v sede
Faktor: Kĺbová pohyblivosť trupu.
Popis testu: V predklone v sede predpažiť a čo najďalej dosahovať rukami
    4. Skok do diaľky z miesta
Faktor: Výbušná sila dolných končatín.
Popis testu: Skok do diaľky z miesta odrazom znožmo
    5. Ručná dynamometria
Faktor: Statická sila dominantnej ruky.
Zariadenie: Kalibrovaný ručný dynamometer s nastaviteľnou rukoväťou, najlepšie model 78010 od firmy Lafayette
    6. Ľah - sed
Faktor: Dynamická a vytrvalostná sila brušného, bedrovo-stehnového svalstva.
Popis testu: Správne vykonať maximálny počet cyklov -jeden cyklus je prechod z ľahu do sedu a späť do ľahu za 30 sekúnd
    7. Výdrž v zhybe
Faktor: Statická, vytrvalostná sila svalstva horných končatín.
Popis testu: Udržanie polohy v zhybe podhmatom na hrazde čo najdlhšie
    8. Člnkový beh 10x5 m
Faktor: Bežecká rýchlosť so zmenami smeru.
Popis testu: Opakované prebehnutie vymedzenej vzdialenosti v čo najkratšom čase

Výsledky výskumu:
Na základe nameraných údajov sme sa dopracovali k nasledovným výsledkom. V prvej hypotéze sme vyslovili predpoklad, že dôjde pod vplyvom začiatočnej športovej prípravy karate k štatisticky významným zlepšeniam vo všetkých nami sledovaných ukazovateľoch. Táto hypotéza sa nám potvrdila iba čiastočne nakoľko v druhej sledovanej skupine detí (Ex2-České Budejovice) došlo k štatisticky významným zlepšeniam vo všetkých sledovaných položkách, no v prvej sledovanej skupine (Ex1-Zvolen) sa nám v dvoch sledovaných položkách testovej batérie Eurofit sa ukázali hodnoty výstupných testov ako štatisticky nevýznamné. Išlo konkrétne o test "výdrž v zhybe" a test "sed ľah za 30 sekúnd". Na základe týchto zistení sme mohli konštatovať, že v nami sledovanej skupine (Ex1) nemal tréning karate štatisticky významný vplyv na rozvoj statickej a vytrvalostnej sily svalstva horných končatín a taktiež na rozvoj dynamickej a vytrvalostnej sily brušného svalstva. V druhej hypotéze sme vyslovili predpoklad, že u vybraných ukazovateľoch: (statická rovnováha, frekvenčná rýchlosť hornej končatiny, kĺbová pohyblivosť a flexibilita v driekovej oblasti, výbušná sila dolných končatín) dôjde prostredníctvom vplyvu začiatočnej športovej prípravy karate k ich výraznému zlepšeniu oproti ostatným sledovaným ukazovateľom. Táto hypotéza sa nám potvrdila len v dvoch položkách a to v teste "sed z dosahovaním v sede" a v teste "skok do diaľky z miesta. V oboch týchto položkách došlo k nadpriemerne výraznému zlepšeniu oproti ostatným sledovaným položkám testovej batérie. Mohli sme teda konštatovať, že ročný tréningový cyklus začiatočnej športovej prípravy mal v oboch nami sledovaných skupinách najväčší vplyv na rozvoj výbušnej sily dolných končatín a flexibility v driekovej oblasti.

Záver:
Na základe našich zistení môžeme konštatovať, že tréning karate v podobe začiatočnej športovej prípravy mal v oboch sledovaných skupinách pozitívny vplyv na rozvoj vybraných pohybových schopností v procese motorického rozvoja detí mladšieho školského veku. Môžeme tiež konštatovať, že okrem pozitívnych zmien v procese všeobecného motorického vývinu detí má tréning karate efektívny vplyv aj na rozvoj špeciálnych pohybových zručností, čo preukázali i vykonané skúšky technickej vyspelosti, v ktorých všetky deti vyhoveli požadovaným kritériám. No v neposlednej rade nemôžeme opomenúť významne pozitívny vplyv tréningu karate na rozvoj niektorých osobnostných vlastností, ktoré okrem iného prebúdzajú v deťoch úplne prirodzený záujem o pohybovú aktivitu a vytvárajú v nich silný základ morálno-etických zásad pre život. Na základe našich doterajších skúseností a nami realizovaných výskumov môžeme tréning karate odporúčať ako veľmi zaujímavý a pomerne efektívny prostriedok v procese harmonického (psycho-motorického) rozvoja detí mladšieho školského veku.

Literatúra:
1. ASCHIERI, P.: Manuale techniko-pratico di kárate per insegnanti edaluni delia scuola delľ obbligo. Róma: 1992.
2. CHROMÍK, M. et al.: Didaktika TV. Bratislava: 1993, s. 71-72.
3. JANČOKOVÁ, Ľ.: Anatomické, fyziologické a iné predpoklady pre rozvíjanie pohybu 6-10 ročných detí. In: Starší, J. et al.: Didaktika telesnej výchovy pre 1. stupeň ZŠ. B.Bystrica : 1992, s. 20-26.
4. LONGA, J.: Karate Kid. Bratislava: Mladé letá, 2003, 104 s.
5. MANNINI, M.: Kárate v školách. príspevok prednesený na seminári úpolov, školskej TV a v školskej príprave mládeže. Banská Bystrica: FHV UMB, 1998.
6. MICHALOV, L. - FOJTÍK, I.: Základní úpoly, úpolové sporty a umení - I. VŠ učebné texty. České Budejovice: PF JCU, 1996, 131 s.
7. MORAVEC, R.: Eurofit - testy telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti pre školskú populáciu. In: Moravec, R. et al. Eurofit. Bratislava : Slovenská vedecká poločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996, 180 s.

 Stiahnuť vo
 SLIŽIK, M. 2006. Dynamika zmien v úrovni všeobecnej pohybovej výkonnosti karatistov mladšieho školského veku. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie "Sport a kvalita života". Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2006, s.108, ISBN 80-210-4145-5